DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG (TRỌN GÓI)

 

Dịch vụ Giải thể doanh nghiệp của Luật Đà Nẵng là hoạt động dịch vụ Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp uy tín, chất lượng và chuyên nghiệp. Khi Qúy khách hàng sử dụng dịch vụ giải thể Doanh nghiệp tại Đà Nẵng, chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ và thực hiện toàn bộ các thủ tục hành chính, lao động, bảo hiểm, thuế… Vì vậy, khách hàng không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn là công sức khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

 

I.        QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 

1.      Các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể:

 

-        Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

-        Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

-        Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

-         Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

2.       Điều kiện để Doanh nghiệp được giải thể

 

-        Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

-        Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 40 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo; chẳng hạn, chưa thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp không kê khai; thì thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản này trong vòng 03 năm.

 

II.       CƠ QUAN THỰC HIỆN

 

Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế họach và Đầu tư.

 

Ngoài ra, trước đó, cần làm việc với khá nhiều cơ quan như:

- Cục Hải Quan đối với doanh nghiệp có đăng ký thuế xuất nhập khẩu;

- Cục thuế/ Chi cục thuế để hoàn tất các nghĩa vụ về thuế và khóa mã số thuế;

- Cơ quan công an đối với trường hợp con dấu pháp nhân do Công an quản lý…

 

 

III.      TRÌNH TỰ THỰC HIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG

 

Thủ tục giải thể doanh nghiệp gồm nhiều thủ tục phức tạp và cần làm việc với nhiều cơ quan Nhà nước khác nhau để giải quyết vấn đề hành chính, kế toán cũng như lao động, bảo hiểm trước khi thông báo giải thể. Do đó, khi thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhằm hỗ trợ khách hàng, Luật Đà Nẵng sẽ tư vấn, cũng như đại diện khách hàng giải quyết các bước sau:

 

Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

 

Bước 2: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

 

Bước 3: Chủ doanh nghiệp tư nhân/ Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty/ Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

 

Bước 4: Gửi quyết định giải thể doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức liên quan

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan Thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

*Thủ tục tại cơ quan Thuế

-    Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế)

-    Gửi công văn xin quyết toán thuế

-    Đóng các loại thuế còn nợ

-    Nộp phạt (nếu có)

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

 

Bước 5: Thông báo tình trạng doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

 

Bước 6: Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

 

Bước 7: Gửi đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

 

Bước 8: Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Bước 9: Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận Thông báo giải thể cho doanh nghiệp.

 

Bước 10: Doanh nghiệp có thể nhận kết quả thủ tục hành chính theo 02 cách:

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng;

- Nhận kết quả thông qua Dịch vụ bưu chính công ích và trả phí theo quy định

 

IV.     THÀNH PHẦN HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG

 

Thành phần hồ sơ giải thể doanh nghiệp khá nhiều giấy tờ vì quá trình thực hiện phải trải qua nhiều bước tại nhiều cơ quan Nhà nước khác nhau. Để giải quyết những khó khăn, rắc rối trong vấn đề giải thể doanh nghiệp, Luật Đà Nẵng sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thành phần hồ sơ gồm các văn bản như sau:

 

1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

 

2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

 

3. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;

 

4. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;

 

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 

6. Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

 

 

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Luật Đà Nẵng Uy tín- Chất lượng- Đảm bảo

 

V . NHỮNG KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 

Nhiều khách hàng tự làm hồ sơ, tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm trong việc tiến hành thủ tục cũng như chưa nắm rõ các quy định của Pháp luật nên thường chưa thể rà xét kỹ tình hình để đảm bảo Doanh nghiệp đủ điều kiện xin giải thể.

 

Ngoài ra, thủ tục giải thể phức tạp, cần thực hiện qua nhiều bước và hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm rất nhiều giấy tờ, biểu mẫu cần phải xuất trình. Do đó, nếu không chuẩn bị đầy đủ sẽ dẫn tới việc phải đi lại nhiều lần, soạn thảo nhiều lần, tốn nhiều thời gian và công sức không chỉ của người thực hiện thủ tục mà còn làm cho quá trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp bị kéo dài.

 

Do đó, doanh nghiệp cần đến một dịch vụ Uy tín – Chất lượng – Đảm bảo để thực hiện thủ tục này.

 

 

VI. DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI LUẬT ĐÀ NẴNG

 

Để không mất quá nhiều thời gian xác định có đủ điều kiện thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp cũng như chuẩn bị hồ sơ để tiến hành thủ tục phức tạp, hãy sử dụng Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói của Luật Đà Nẵng.

 

Với kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn, cùng với đội ngũ Luật sư uy tín, giàu kinh nghiệm, luôn nắm chắc các quy định của Pháp luật Việt Nam về điều kiện, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp, Luật Đà Nẵng tự tin sẽ mang lại dịch vụ uy tín nhất cho Quý khách hàng.

Sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi, yêu cầu của bạn sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc và an toàn tuyệt đối.

 

Công việc của chúng tôi bao gồm:

- Tư vấn cho Quý khách hàng các quy định, điều kiện giải thể doanh nghiệp và chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết để làm việc với cơ quan Nhà nước có liên quan như cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, phòng Đăng ký kinh doanh.

- Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý các giấy tờ của khách hàng.

- Soạn thảo các văn bản, biểu mẫu và chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn thiện cho Quý khách hàng.

- Đại diện Quý khách hàng đi nộp hồ sơ và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế; gửi quyết định giải thể đến phòng Đăng ký kinh doanh….

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục (nếu có) và hỗ trợ Quý khách hàng các công việc liên quan.

 

Quý Khách Hàng đang có nhiều thắc mắc về thủ tục pháp lý và muốn được tư vấn rõ ràng?. Hãy GỌI cho chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

"Luật Đà Nẵng - Luôn mang đến một Dịch vụ hoàn hảo nhất cho Quý Khách Hàng!".

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.


Liên kết có liên quan